Om produsentregister

Produsentregister for batterier i Norge.

Producer register for batteries in Norway.

EUs Batteridirektiv av 2006 krever at importører som leverer batterier og akkumulatorer på det nasjonale markedet skal være registrert i et nasjonalt register. EU kommisjonen krever at hvert lands myndigheter rapporterer mengden av henholdsvis bil, industri og portable batterier som er levert på det nasjonale markedet hvert år.

Kravet er begrenset til løse batterier, batterier som ikke sitter innmontert i et produkt.

Norske forskrifter om batterier har i årevis vært fullstendig samstemt med de uttrykte kravene i det opprinnelige EU batteridirektivet av 1991 og som nasjon har Norge oppfylt alle miljømål i EU direktivet år etter år.

AS Batteriretur ivaretar det utvidede produsentansvar for bil og industribatterier. Selskapet ble etablert i 1993 på Miljøverndepartementets initiativ og virksomheten er forankret på Bransjeavtalen av 1993.

Rebatt AS ivaretar det utvidede produsentansvaret for portable batterier. Selskapet ble etablert i 2000 på Miljøverndepartementets initiativ og virksomheten er forankret på Bransjeavtalen av 2000.

Begge selskapene er ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004 sertifisert.

Selskapene har felles administrasjon og utøver rollen som nasjonalt instrument som ivaretar at Norge som nasjon oppfyller alle krav nedfelt i EUs batteridirektiv.

Hver importør av batterier og akkumulatorer til det norske markedet inviteres til å delta i produsentregisteret, som er organisert som en separat funksjon.

Den europeiske batteri industrien har utviklet en pan europeisk register modell, som støttes av EU kommisjonen og nasjonale myndigheter. Gjennom dette registeret vil nasjonale myndigheter få nødvendig informasjon for rapportering til EU over en harmonisert platform. Det er ingen inngangskostnad og ingen driftskostnad for importørene. Registeret er en kostnadsfri service.

For nærmere informasjon er det bare å henvende seg til: kari@batteriretur.no