Produsentansvar

Det utvidede produsentansvaret for batterier i Norge.

Extended Producer Responsibility for batteries in Norway.

EUs Batteridirektiv av 2006 har fokus på tungmetallene bly, kadmium og kvikksølv.

Direktivet legger ansvaret for tilfredsstillende innsamling og gjenvinning av kasserte batterier på batteriprodusentene. I denne sammenheng er enhver som plasserer et batteri for salg på det nasjonale markedet en produsent. Produsentansvaret gjelder fullt ut fra det første batteriet.

Produsent/importør kan velge å overføre oppgaven til en tredje part, som opptrer på vegne av produsent/importør. Virksomheter som opptrer på vegne av produsenter/importører kalles gjerne Compliance Organizations, fritt oversatt til returorganisasjoner som sikrer ryggdekning til produsenter/importører. Bærerne av det utvidede produsentansvaret i det norske markedet – importørene – har etablert to non profit returorganisasjoner, som de kontrollerer gjennom eierskap.

AS Batteriretur ivaretar det utvidede produsentansvaret for start og industribatterier. Selskapet ble etablert i 1993 på Miljøverndepartementets initiativ og virksomheten er forankret på Bransjeavtalen av 1993.

Rebatt AS ivaretar det utvidede produsentansvaret for portable batterier. Selskapet ble etablert i 2000 på Miljøverndepartementets initiativ og virksomheten er forankret på Bransjeavtalen av 2000.

Begge selskapene er ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004 sertifisert.

Begge selskapene er underlagt omfattende corporate governance regler, fastsatt av aksjonærene. Enhver bærer av det utvidede produsentansvaret for batterier har rett til å bli aksjonær. Gjennomsiktighet håndheves. Selskapene har felles administrasjon. Enhver importør som står oppført på det norske produsentregisteret for batterier inviteres til å knytte seg til en av de to returorganisasjonene, men understrekes å være importørens eget valg. Begge selskapene arbeider under ISO sertifisert, varemerkeregistrert logo.

Den registrerte logoen er garantien til bærerne av det utvidede produsentansvaret – importørene –for sporbarhet og gjenvinning av de kasserte batteriene. Alle batteriene gjenvinnes i samsvar med direktiv 2006/66/EC-Batteridirektivet.

For nærmere informasjon er det bare å henvende seg til: kari@batteriretur.no

logo_batterie_new_84