Forhandler

Alle kategorier batterier samles inn – og gjenvinnes!

Batteriretur® er organisert med det for øye å oppfylle kravene til kasserte batterier i avfallsforskriften og fra etableringen senhøsten 1993 er oppdraget oppfylt, år etter år etter år. Avfallsforskriften har de tungmetallholdige batteriene i fokus. Utvidelsen til å omfatte «vanlige» husholdningsbatterier, alkaliske engangsbatterier som ikke inneholder miljøfarlige stoffer, er ren EU tilpasning. I 2006 utvidet EU «Batteridirektivet» til å gjelde alle kategorier batterier i det håp at det ville føre til bedre blybatteri? innsamling i Europa. Det var imidlertid en «hake» ved EU reguleringen, ingen hadde funnet ut hvordan man reelt kunne gjenvinne alkaliske engangsbatterier.

Bly og sink omtales gjerne som «søstermetaller», bly og sink utvinnes i samme gruver og inngår i fabrikasjon av henholdsvis bilbatterier og husholdningsbatterier. For oss har det vært et logisk veivalg å gjøre bruk av det samme desentrale, finmaskede nett av mottaks- og hentesteder til innsamling av begge kategorier batterier. Og vi ser historien gjenta seg; slik mengden blybatterier 20 år tilbake raskt vokste fra årlig 9.000 tonn til 14-17.000 tonn har mengden portable batterier siste 4 år vokst fra vel 100 tonn til nær 700 tonn ved hjelp av samme nettverk. Det sikrer synergigevinst!

br-forhandler-1

Jobben er ikke gjort, selv om innsamlingskravet i forskrift er oppfylt. Vi vil gå videre med å tilrettelegge for innsamling i samarbeid med partnere, skulle bare mangle når vi er så heldig at mange ønsker å bidra til vellykket innsamling. Flere har reist spørsmål om hvor mye vi vil ta imot! Svaret er at vi tar imot alt vi får og lovende samarbeidsprosjekter er « på beddingen». Entusiasme og unikt, landsdekkende nettverk av mottaks- og hentesteder gir resultater. Vi takker ydmykt alle våre samarbeidspartnere og gleder oss til innsamlingsveien videre sammen med dere.

INFORMASJON TIL FORHANDLERE AV BATTERIER

Plikter for forhandler

§ 3-4. Plikt til å ta imot kasserte batterier

Forhandlere skal ta kasserte løse batterier vederlagsfritt i retur i butikklokale eller på annet sted i umiddelbar nærhet av dette. Plikten er begrenset til de kategorier batterier forhandleren omsetter, men er ikke begrenset til merke eller fabrikat. Mottaksplikten gjelder uten forpliktelse til å kjøpe nytt batteri.

§ 3-5. Plikt til å sørge for sortering og oppbevaring

Forhandler skal sørge for at løse kasserte batterier som er mottatt, sorteres fra øvrig avfall og oppbevares på egnet sted uten fare for helse, miljø eller sikkerhet. Oppbevaringen skal ikke gjøre at muligheten for behandling, herunder gjenvinning, av de kasserte batteriene, reduseres.

§ 3-6. Plikt til å informere

Forhandler skal informere om at løse batterier ikke skal kastes sammen med annet avfall og om den mottaksplikten som forhandleren har. Det skal informeres gjennom oppslag i butikklokaler. Teksten skal være iøynefallende, lett lesbar og skille seg ut fra øvrig informasjon.

Vedrørende informasjonsplikten

Denne klebelappen gjør det mulig for forhandleren å imøtekomme informasjonskravet nedfelt i Avfalls? forskriften uten konflikt med begrensede, kostbare kvadratmetre i butikken og forbrukeren orienterer seg lett ut fra eksempelvis klebelappen på butikkdøren e.l. Klebelappen fås kostnadsfritt ved henvendelse hit.

FESTES PA? INNGANGSDØR ELLER VINDU

br-forhandler-1